Regulamin


4. Realizacja Programu odbywa się w ciągu dziewięciu miesięcy danego roku szkolnego, zakończenie przypada na miesiąc maj w każdym roku szkolnym.

5. Zrealizowane w ramach Programu przedsięwzięcia opisane na prowadzonej przez szkołę specjalnej stronie internetowej wezmą udział w ocenie Jury powołanym przez Organizatora. Wyróżnione w programie szkoły otrzymają certyfikat Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju, rok…., nagrody rzeczowe oraz możliwość umieszczenia zebranych materiałów tematycznych na oficjalnej stronie internetowej Organizatora  Oblicza dialogu wraz z informacją o placówce oraz uczestnikach programu.

6. Na program uczniowski składają się działania na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z innym człowiekiem.

7. Działania pod okiem nauczycieli – koordynatorów powinny w ciągu okresu trwania każdej kolejnej edycji programu koniecznie obejmować następujące przedsięwzięcia:
opracowanie planu działania dla powołanego zespołu/zespołów, zgodnie z tematyką danego cyklu projektu (punkt 8 Regulaminu),
wybranie liderów zespołu/zespołów,
zgłoszenie Organizatorowi drogą mailową lub faxem przez zarejestrowaną szkołę faktu założenia strony internetowej wraz z podanym adresem tej strony, do dnia 15 października każdego kolejnego roku szkolnego na adres: obliczadialogu@idmjp2.pl lub faksem: 12 619 87 87.
rozdzielenie zadań, poszukiwanie i systematyczne gromadzenie wiadomości, materiałów, opracowań dotyczących tematu głównego w danym roku szkolnym,
systematyczne prowadzenie strony internetowej według zaproponowanego schematu (załącznik nr 1 Regulaminu), na której prezentowane będą gromadzone treści zgodnie z tematyką główną w danym roku szkolnym (Załącznik nr 2 oraz punkt 8 Regulaminu),
udział zespołów w przynajmniej trzech przedsięwzięciach organizowanych przez podmiot zewnętrzny (wystawa, konferencja, warsztaty, projekty multimedialne, spektakle, pokazy, spotkania prezentacje  i in. realizowane np. przez ośrodki kultury i edukacji ), związanych z tematyką wielokulturowości, zogniskowanej w szczególności wokół głównego tematu danego roku oraz opisanie tego wydarzenia na prowadzonej stronie internetowej (sprawozdania, relacje, fotorelacje, zdjęcia, ilustracje itp.), organizację na terenie własnej szkoły przynajmniej trzech przedsięwzięć związanych z tematyką wielokulturowości (wystawa, konferencja, warsztaty, projekty multimedialne, spektakle, pokazy, spotkania prezentacje  i in.), zogniskowanej w szczególności wokół głównego tematu danego roku oraz opisanie tego wydarzenia na prowadzonej stronie internetowej (sprawozdania, relacje, fotorelacje, zdjęcia, ilustracje itp.).

W takcie trwania każdej edycji projektu można korzystać z oferty warsztatowej proponowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie: „Oblicza Dialogu”. Info na stronach instytutu: www.idmjp2.pl, www.obliczadialogu.pl  oraz:pod numerem telefonu: 12 422 03 44,

adres mailowy:  obliczadialogu@idmjp2.pl

podane dane kontaktowe zawarto na stronie wyłacznie na potrzeby projektu i nie mogą być wykorzystywane w żadnym innm celu a w szczególności gromadzone i przechowywane przez podmioty do tego nieuprawnione.