Regulamin

8. Szczegółowe działania podejmowane w danym roku szkolnym powinny być zogniskowane wokół głównej tematyki projektu „Oblicza dialogu”:

2015 r. Wiara i tradycja. Celebracja świąt w różnych kulturach i religiach.
(rok szkolny 2014/2015) – odbyło się, materiały...

2016 r. Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii.
(rok szkolny 2015/2016)

2017 r. W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata.
(rok szkolny 2016/2017)

2018 r. Rola kobiety w tradycji i obrzędowości różnych kultur.
(rok szkolny 2017/2018)

2019 r. Sfera sacrum. Sztuka religijna w różnych kulturach.
(rok szkolny 2018/19)

2020 r. Wymiar duchowy światła w przestrzeni naturalnej i kulturowej.
(rok szkolny 2019/2020)

 

9. Podstawą oceny pracy wykonanej w ciągu całego okresu trwania danej edycji projektu jest ocena całości materiału umieszczonego na stworzonej stronie internetowej (Załącznik nr 1), tj. wszelkie zgromadzone informacje, zebrane materiały, relacje – w tym relacje fotograficzne, sprawozdania, materiały poglądowe, elektroniczne wersje stworzonych prezentacji, wystaw, folderów i wszelkich innych materiałów, które powstały na potrzeby danej edycji programu, związane z tematyką wielokulturowości, zogniskowane w szczególności wokół głównego tematu danego roku.

10. Ocenie podlega:
treść umieszczonych materiałów  (20% oceny),
wartość merytoryczna prezentowanych treści (20% oceny),
poziom organizowanych przedsięwzięć (20% oceny),
systematyczność prowadzenia strony internetowej projektu (20% oceny)
przystępna forma wykonanej prezentacji (20% oceny).