Regulamin

11. Za datę końcową danej edycji programu uważa się dzień 31 maja każdego  kolejnego roku. Po tym terminie nie można umieszczać lub modyfikować treści na stworzonej stronie internetowej. Prace wykonywane po regulaminowym terminie dyskwalifikują udział szkoły w programie.

12. Prace powinny zawierać treści opracowane samodzielnie przez Uczestników.

13. Przedstawione prace powinny stanowić oryginalną twórczość osób biorących udział w programie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Przedstawione prace nie mogą stanowić świadomego plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów bez podania źródła.

14. W przypadku materiałów kopiowanych prezentowane i umieszczane treści winny zawierać odpowiednią bibliografię.

15. Serwer i domenę dla strony internetowej dostarcza Organizator nieodpłatnie. Ewentualne koszty związane z podejmowaniem przedsięwzięć określonych w pkt.7 Regulaminu  pokrywają Uczestnicy.

16. Oceny prac i wyboru wyróżnionych szkół dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 5 czerwca każdego roku, w którym będzie trwał program.

17. Werdykt Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, www.obliczadialogu.pl oraz  www.idmjp2.pl nie później niż do dnia 5 czerwca każdego roku, w którym będzie trwał program.

18. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.