Regulamin

19. Nagrody i wyróżnienia:
Jury powołane przez Organizatora przyznaje wszystkim szkołom, które wywiązały się z realizacji zadań opisanych pkt.7 Regulaminu,  certyfikat Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju, rok …… oraz wybranym placówkom dodatkowo nagrody w postaci książek oraz innych materiałów edukacyjnych. Treści zgormadzone na stronach internetowych wyróżnionych szkół zostaną umieszczone na oficjalnej stronie Oblicza dialogu, wraz z informacją o autorach wytworzonych materiałów (nazwa szkoły, przyznany certyfikat).

20. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania laureatów, jak również do przyznania tylko części nagród.

21. Wykorzystanie wyróżnionych prac i ochrona danych osobowych:
Uczestnicy, poprzez udział w Programie, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją,  przebiegiem, promocją Programu oraz wieloletnim projektem cyklicznym Oblicza dialogu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

22.  Autorzy zgłoszonych do Programu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.

23. Przekazanie prac projektowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

24. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Programu będzie Organizator.