Regulamin

Postanowienia końcowe:

25. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady programu edukacyjnego Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w projekcie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

27. Zgłoszenie prac do Programu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Programu zostały wykonane osobiście  przez zgłaszającego.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Programu.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu placówki, jeżeli posiądzie informacje, iż na jej terenie doszło do rażących zachowań sprzecznych z zasadami tolerancji oraz z zasadami i celami niniejszego przedsięwzięcia, 

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

31. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 

Uczestnik Programu, poprzez udział w projekcie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Programu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).