Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO
MŁODY ASYŻ.
MŁODZIEŻ NA RZECZ TOLERANCJI I POKOJU

 

UWAGA! - TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY DO 20 X 2015

 

1. Podmiotem prowadzącym program edukacyjno - wychowawczy zwany w dalszej części Programem, zakończony w każdym roku przyznaniem certyfikatu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, zwany dalej Organizatorem. Program jest integralną częścią wieloletniego projektu cyklicznego Oblicza dialogu.

2. Program Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju skierowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

3. Szkołę zwaną dalej Uczestnikiem zgłasza do programu dyrektor poprzez elektroniczną rejestrację placówki na stronie internetowej Organizatora oraz rejestruje nauczycieli – koordynatorów z danej placówki oświatowej (min. 1, max. 5). Nauczyciele – koordynatorzy powołują grupę/grupy zadaniowe (nie mniej niż jedną, nie więcej niż pięć liczące od 8 do 20 uczniów każda). Zgłoszenie odbywa się do dnia 30 września każdego kolejnego roku szkolnego na podstawie karty zgłoszenia (Załącznik nr 3).

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
obliczadialogu@idmjp2.pl lub faksem: 12 619 87 87.
Formularz można również dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:
Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków

podane dane kontaktowe zawarto na stronie wyłacznie na potrzeby projektu i nie mogą być wykorzystywane w żadnym innm celu a w szczególności gromadzone i przechowywane przez podmioty do tego nieuprawnione.