Program edukacyjny Młody Asyż

Program edukacyjny Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju jest integracyjną częścią wieloletniego projektu cyklicznego Oblicza dialogu prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.  Program edukacyjny Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju adresowany jest  do starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pomyślany jako  cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Proponowany program edukacyjny ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.  
Projekt  Oblicza dialogu, w skład którego wchodzi program edukacyjny dla młodzieży: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju  to  wieloletni projekt cykliczny, którego głównym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy,  skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań  w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez  cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.  
Ze względu na kontekst kulturowy projekt Oblicza dialogu wraz z programem edukacyjnym Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju wymagają skupienia jak największej liczby instytucji oświaty, nauki i kultury wokół idei, jaką jest edukowanie społeczeństw, zwłaszcza młodego pokolenia, w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji z powodów kulturowych czy wyznaniowych.  
Najważniejszym założeniem edukacyjnym projektu jest:

  • promocja wśród ludzi młodych działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie w imię tolerancji i poszanowania ludzkiej godności, 
  • podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, takich jak: budownictwo sakralne, paralela obrazu stwórcy w różnych  religiach, poszukiwanie absolutu, celebracja świąt w różnych kulturach i religiach, 
  • poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych  jako droga do akceptacji odmienności.

(fragment regulaminu programu "Młody Asyż")