O Projekcie

Projekt „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” jest integralną częścią wieloletniego programu „Oblicza Dialogu”. W roku szkolnym 2018/19 realizowana jest VI edycja, pod hasłem: „Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach”. Projekt kontynuuje rozpoczęte w 2012 r. działania edukacyjne i wychowawcze w duchu nauczania św. Jana Pawła II kształtujące postawy otwarcia oraz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

Celami Projektu są:

  • Promocja wśród młodych ludzi działań i postaw otwartych na inne kultury i religie;
  • Budowanie szacunku do różnych wyznań i kultur oraz dla tożsamości kulturowej wspólnot: ich zwyczajów, tradycji i obrzędów;
  • Podkreślanie różnorodności z jednoczesnym akcentowaniem wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych;
  • Kształcenie wrażliwości na bogactwo obrzędów i tradycji różnych wyznań i kultur;
  • Poznawanie zasobów muzeów diecezjalnych, narodowych, lokalnych i innych związanych z tematyką projektu;
  • Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi ideę dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego;
  • Poznanie obrzędów religijnych różnych wyznań i zasad uczestnictwa;
  • Poszanowanie zasad właściwego zachowania się, stroju w miejscach kultu.

/wyciąg z Regulaminu/