O Projekcie

Projekt „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” jest integralną częścią wieloletniego programu „Oblicza Dialogu”. W roku szkolnym 2019/2020 realizowana jest VII edycja, pod hasłem: "Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach". Projekt kontynuuje rozpoczęte w 2012 r. działania edukacyjne i wychowawcze w duchu nauczania św. Jana Pawła II kształtujące postawy otwarcia oraz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

 

Celami tegorocznej educji Projektu są:

  • Promocja wśród młodych ludzi nauczania Ojca Świętego, zwłaszcza działań i postaw otwartych na inne kultury i religie.
  • Poznanie idei pielgrzymowania jako wyzwania, które wzbogaca wnętrze człowieka.
  • Budowanie szacunku do różnych wyznań i kultur oraz dla tożsamości kulturowej wspólnot.
  • Podkreślanie różnorodności z jednoczesnym akcentowaniem wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych.
  • Kształcenie wrażliwości na bogactwo obrzędów i tradycji różnych wyznań i kultur.
  • Poznawanie światowych, narodowych, diecezjalnych, lokalnych miejsc kultu związanych z tematyką projektu.
  • Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi ideę dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.
  • Twórcze wykorzystanie materiałów internetowych (spacery wirtualne wraz z opisami) znajdujących się na stronach: www.szlak.maryjny.pl i www.tusiezaczelo.pl.
  • Poszanowanie zasad właściwego zachowania się, stroju w miejscach kultu.
  • Wspólne systematyczne prowadzenie strony internetowej według zaproponowanego schematu, na której prezentowane będą gromadzone treści zogniskowane wyłącznie wokół hasła VII edycji Projektu.

/wyciąg z Regulaminu/