O Projekcie

"Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
czas burzenia i czas budowania,
czas płaczu i czas śmiechu".

/Koh, 3,1- 3, 4/

Założenia tegorocznej edycji Projektu

W roku szkolnym 2020/21 realizowana jest VIII edycja projektu „Oblicza Dialogu. Młody Asyż: Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, pod hasłem: „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach”. Projekt kontynuuje rozpoczęte w 2012 roku działania edukacyjne i wychowawcze w duchu nauczania św. Jana Pawła II kształtujące postawy otwarcia oraz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

Celami tegorocznej edycji Projektu są:

  1. Promocja wśród młodych ludzi nauczania Ojca Świętego, zwłaszcza działań i postaw otwartych na inne kultury i religie.
  2. Budowanie szacunku do różnych wyznań i kultur oraz dla tożsamości kulturowej wspólnot.
  3. Podkreślanie różnorodności z jednoczesnym akcentowaniem wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych.
  4. Poznanie zasad, praw, obrzędów, zwyczajów związanych z hasłem VIII edycji, w różnych kulturach i religiach.
  5. Kształcenie wrażliwości na bogactwo obrzędów i tradycji różnych wyznań i kultur.
  6. Poznawanie światowych, narodowych, diecezjalnych, lokalnych miejsc kultu związanych z tematyką projektu.
  7. Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi ideę dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.
  8. Twórcze wykorzystanie tematycznych, dostępnych materiałów internetowych.
  9. Wspólne systematyczne prowadzenie strony internetowej według zaproponowanego schematu, na której prezentowane będą gromadzone treści zogniskowane wyłącznie wokół hasła VIII edycji Projektu.

/wyciąg z Regulaminu/