Edycja 2021/22

Przyroda jest dana człowiekowi również jako przedmiot podziwu i kontemplacji,
jako wielkie zwierciadło świata.

Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata, 1985

Uwaga:
nabór do projektu przedłużony do 6 grudnia 2021

 

IX edycja projektu „Oblicza Dialogu” w roku szkolnym 2021/22 przebiegać będzie pod hasłem: „Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata”.

Wspólnie analizować będziemy kulturowe relacje człowieka z kosmosem, naturą, przyrodą, światem materialnym, ale także ze sferą duchową  - relacje z Bogiem, z życiem pozagrobowym, zjawiskami zarówno wyjaśnialnymi i poznawalnymi naukowo, jak i niezrozumiałymi dla umysłów ludzkich i niezbadanymi.  Będziemy poznawać poszczególne grupy kulturowe, które w zależności od otaczającego je środowiska przyrodniczego, wytworzyły własne zasady posługiwania się przestrzenią.

Międzykulturowość wymaga otwartości na ludzi z innych kultur, zainteresowania nimi, ciekawości i empatii. Okazywanie tolerancji i szacunku innym stylom życia oraz osobom je praktykującym są niezbędnymi warunkami do nawiązania skutecznego dialogu międzykulturowego. Samo pojęcie „dialog międzykulturowy” odnosi się do otwartej i nacechowanej wzajemnym poszanowaniem wymiany poglądów, która zachodzi między jednostkami a grupami społecznymi mającymi odmienne pochodzenie i dziedzictwo etniczne, kulturowe, religijne i językowe. Tego rodzaju dialog wymaga wzajemnego zrozumienia, otwartości oraz rzeczywistego szacunku i uznania dla zróżnicowania ludzkości, dla jednakowej godności wszystkich ludzi, a także dla praw człowieka przysługujących wszystkim w tym samym stopniu.  Poszanowanie i otwartość na każdego człowieka są wartościami fundamentalnymi. Dialog, umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych, docenianie różnorodności kultur, ciekawość i nieodrzucanie nieznanego pozwalają nam w pełni się rozwijać.

Duży wpływ na poszczególne kultury – poza wymiarem duchowym – ma środowisko przyrodnicze. Ojciec Święty Jan Paweł II także niezwykle emocjonalnie odnosił się do piękna przyrody - obcowaniu papieża z naturą towarzyszyła wrażliwość na piękno całości boskiego stworzenia. Jan Paweł II uważał, że środowisko naturalne pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka: kształtuje jego osobowość, staje się miejscem formacji duchowej. Często także wyrażał zaniepokojenie stanem poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego Ziemi: „W naszych czasach rośnie świadomość, że zagrożeniem dla pokoju na świecie jest nie tylko wyścig zbrojeń, lokalne konflikty zbrojne i różne formy niesprawiedliwości społecznej, wciąż obecne w życiu ludów i narodów, ale także brak należytego szacunku dla przyrody, chaotyczna eksploatacja bogactw naturalnych i stopniowe pogarszanie się jakości życia” (Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju).


Zakończenie realizacji  IX edycji projektu zaplanowano na 18 maja 2022 roku.