Wypowiedzi dotyczące dialogu międzyreligijnego

Ojciec Święty pragnął, aby „dialog między religiami doprowadził do przezwyciężenia wszelkiej wrogości, nieufności, wzajemnego potępiania czy nawet wzajemnych zniewag, co stanowi wstępny warunek spotkania przynajmniej w wierze w jednego Boga i w pewności życia wiecznego dla nieśmiertelnej duszy”.

Papież Jan Paweł II, Adhortacja apostolska  Reconciliatio et paenitentia, 1984 rok.