Wybrane dokumenty oraz wydarzenia sprzyjające dialogowi i tolerancji

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948 rok.
 • Papież Paweł VI  Encyklika Ecclesiam suam, 1964 rok.
 • Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, 1965 rok.
 • Papież Jan Paweł II, Adhortacja apostolska  Reconciliatio et paenitentia, 1984 rok.
 • Spotkanie w Asyżu przedstawicieli różnych religii, m. in.: chrześcijaństwa, islamu, judaizmu, hinduizmu, buddyzmu, konfucjanizmu, sikhizmu, religii afrykańskich, zoroastryzmu. Modlitwy o pokój na świecie – inicjatywa papieża Jana Pawła II,  1986 rok.
 • Powołanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, 1988 rok.
 • Papież Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris misio, 1990 rok.
 • Papież Jan Paweł II, list apostolski Tertio millennio adveniente, 1994 rok.
 • Papież Jan Paweł II, Przemówienie w czasie  spotkania z muzułmańskimi zwierzchnikami religijnymi, 1998 rok.
 • Deklaracja Programowa Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, 1998 rok.
 • Papież Jan Paweł II, Adhortacja apostolska  Ecclesia in Asia, 1999 rok.
 • Papież Jan Paweł II, Przemówienie w czasie spotkania z przywódcami religijnymi chrześcijan, żydów i muzułmanów, 2000 rok.
 • Papież Jan Paweł II, List apostolski Novo millenio ineunte, 2001 rok.
 • Papież Jan Paweł II, Kultura dialogu, List Papieża z okazji spotkania zorganizowanego przez Kongres Żydów Europejskich, 2002 rok.
 • Papież Jan Paweł II, Adhortacja apostolska  Pastores gregis, 2003 rok.
 • Deklaracja Europejska Chrześcijan, Żydów i Muzułmanów,  2003 rok.
 • Deklaracja Berlińska w sprawie Dialogu Międzyreligijnego, 2008 rok.
 • Forum Katolicko-Muzułmańskie w Watykanie, 2008 rok.
 • Międzynarodowe Islamskie Forum na rzecz Dialogu z siedzibą w Arabii Saudyjskiej.
 • Komitet katolicko-islamskiej łączności, 1995 rok. (Wspólna inicjatywa  Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Międzynarodowego Islamskiego Forum na rzecz Dialogu, z siedzibą w Arabii Saudyjskiej).