Regulamin


§ 1
Organizator Projektu

1. Podmiotem prowadzącym projekt edukacyjno - wychowawczy (zwany w dalszej części Projektem, zakończonym w roku szkolnym 2017/18 przyznaniem certyfikatu) jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, zwany dalej Organizatorem.


§ 2
Geneza i założenia Projektu

1. Projekt jest integralną częścią wieloletniego programu „Oblicza Dialogu”. W roku szkolnym 2017/18 realizowana jest V edycja, pod hasłem: „W sferze sacrum Rola sztuki religijnej w kulturze”.

2. Projekt kontynuuje rozpoczęte w 2012 r. działania edukacyjne i wychowawcze w duchu nauczania św. Jana Pawła II kształtujące postawy otwarcia i dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.


§ 3
Cele Projektu

1. Promocja wśród młodych ludzi działań i postaw otwartych na inne kultury i religie;
2. Budowanie szacunku do różnych wyznań i kultur;
3. Podkreślanie różnorodności z jednoczesnym akcentowaniem wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych;
4. Kształcenie wrażliwości na piękno sztuki sakralnej różnych wyznań i kultur;
5. Poznanie zasobów muzeów diecezjalnych i narodowych i innych  w zakresie sztuki religijnej;
6. Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi dialog międzyreligijny;
7. Poznanie obrzędów religijnych różnych wyznań i zasad uczestnictwa;
8. Poszanowanie zasad właściwego zachowania się, stroju w miejscach kultu;
9. Wspólne systematyczne prowadzenie strony internetowej według zaproponowanego schematu, na której prezentowane będą gromadzone treści zogniskowane wyłącznie wokół hasła V edycji Projektu (Załącznik nr 5 i 6 Regulaminu).

 

§ 5
Adresaci Projektu

1. Projekt „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” w roku szkolnym 2017/2018 skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych, klas drugich i trzecich gimnazjów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, zwanych dalej Uczestnikiem.

 

§ 6
Zadania Uczestników Projektu

1. Realizacja V edycji Projektu trwa od 2 października 2017 roku do 31 maja 2018 roku (osiem miesięcy).

2. Podejmowane przez uczestników Projektu inicjatywy i działania mogą dotyczyć wyłącznie tematyki wieloreligijności i wielokulturowości, zogniskowanych wokół hasła: „W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze” (§ 2, punkt 1 Regulaminu). Realizowanie treści nie mających bezpośredniego związku z tematyką tegorocznej edycji skutkować może dyskwalifikacją Uczestnika.

3. W ciągu trwania V edycji Projektu działania uczniów pod opieką nauczyciela/koordynatora powinny obejmować:
wybranie liderów zespołu/zespołów;
opracowanie planu działania dla powołanego zespołu, zgodnie z zaproponowanym hasłem i dostarczenie tego planu do Organizatora do dnia 31 października 2017 roku
(Załącznik nr 2 Regulaminu);
poszukiwanie i systematyczne gromadzenie wiadomości, materiałów, opracowań dotyczących wyłącznie hasła w roku szkolnym 2017/18;
systematyczne prowadzenie strony internetowej według zaproponowanego schematu, na której prezentowane będą zebrane treści (Załącznik nr 5 i 6 Regulaminu);
aktywność na oficjalnym profilu Oblicza Dialogu w serwisie Facebook;
współpracę z innymi grupami projektowymi;
opracowanie sprawozdania z realizowanych zadań i dostarczenie tego sprawozdania do Organizatora do dnia 31 maja 2018 roku (Załącznik nr 3 Regulaminu).

4. Proponowane działania (minimum 3 wewnątrzszkolne i minimum 3 zewnętrzne):
spotkania z przedstawicielami świata sztuki ( rzeźbiarze, malarze, graficy, architekci);
spotkania z przedstawicielami świata nauki;
wykłady, konferencje, warsztaty;
udział w koncertach;
poznawanie miejsc kultu różnych wyznań;
wizyty w  muzeach i na wystawach tematycznych;
organizacja konkursów, wystaw wewnątrzszkolnych (a także tworzenie filmów, prac literackich, projektów multimedialnych, spektakli, pokazów, materiałów poglądowych, folderów, albumów i wszelkich innych materiałów związanych z tegoroczną tematyką projektu).
5. W takcie trwania V edycji Projektu można korzystać z oferty warsztatowej proponowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

 

§ 7
Etapy i harmonogram realizacji Projektu

1. Zgłoszenie do Projektu przez Dyrektora szkoły do 2 października 2017 roku, zgodnie z kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1 Regulaminu). W przesłanej karcie zgłoszenia należy m. in. podać adres tworzonej strony internetowej wg schematu: proponowana nazwa.obliczadialogu.pl.

2. Powołanie nauczyciela koordynatora, który organizuje grupę uczniów, biorących udział w Projekcie (minimum 8, max. 20 uczniów).

3. Aktywowanie strony internetowej Projektu.

4. Opracowanie planu działań powołanego zespołu, zgodnie z zaproponowanym hasłem i dostarczenie tego planu do Organizatora do dnia 31 października 2017 roku
(Załącznik nr 2 Regulaminu);

5. Systematyczne prowadzenie strony internetowej w trakcie trwania V edycji Projektu (Załącznik nr 5 i 6 Regulaminu),

6. Opracowanie sprawozdania z realizowanych zadań i dostarczenie tego sprawozdania do Organizatora do dnia 31 maja 2018 roku (Załącznik nr 3 Regulaminu).

7. Za datę końcową V edycji Projektu uważa się dzień 31 maja 2018 roku.
1 czerwca 2018 roku zostanie wyłączona możliwość edycji stron.

8. Kartę zgłoszenia, plan oraz sprawozdanie z działań projektowych  należy przesyłać na adres:
obliczadialogu@idmjp2.pl lub faksem: 12 619 87 87

Formularze można również dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą
Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków

 

§ 8
Ocena Projektu

1. Oceny projektów dokonana Jury powołane przez Organizatora do 8 czerwca 2018 roku.

2. Werdykt Jury zostanie ogłoszony na stronach internetowych Organizatora:www.obliczadialogu.pl oraz www.idmjp2.pl nie później niż do dnia 12 czerwca 2018  roku.

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

4. Ocena Projektu, sprawozdań, prezentacji umieszczonych na stronie internetowej dokonana zostanie w oparciu o kryteria, które stanowią Załącznik nr 4 Regulaminu.

 

§ 9
Nagrody i wyróżnienia

1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje wszystkim szkołom, które wywiązały się z realizacji zadań, certyfikat „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju, rok szkolny 2017 2018” oraz laureatom Projektu nagrody rzeczowe. Treści zgormadzone na stronach internetowych wyróżnionych szkół zostaną umieszczone na oficjalnej stronie „Oblicza Dialogu”, wraz z informacją o autorach wytworzonych materiałów (nazwa szkoły, przyznany certyfikat).

2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania laureatów, jak również do przyznania tylko części nagród.

 

§ 10
Uwagi końcowe

1. Serwer i domenę dla strony internetowej dostarcza Organizator nieodpłatnie. Ewentualne koszty związane z podejmowaniem przedsięwzięć w ramach Projektu pokrywają Uczestnicy.

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Projektu będzie Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w projekcie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Projektu szkoły, jeżeli posiądzie informacje, iż na jej terenie doszło do rażących zachowań sprzecznych z zasadami tolerancji oraz z zasadami i celami niniejszego przedsięwzięcia,

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.