Regulamin

 

Uwaga! Przedłużony termin przesyłania zgłoszeń!

 

REGULAMIN
PROGRAMU EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZEGO
MŁODY ASYŻ. MŁODZIEŻ NA RZECZ TOLERANCJI I POKOJU

(rok szkolny 2016/2017 W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata)

 

1. Podmiotem prowadzącym program edukacyjno - wychowawczy (zwany w dalszej części Programem, zakończony w roku szkolnym 2016/17 przyznaniem certyfikatu) jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, zwany dalej Organizatorem.
 
2. Program jest integralną częścią wieloletniego projektu Oblicza dialogu. W roku szkolnym 2016/17 realizowana jest IV edycja, pod hasłem:  W drodze do Edenu. Obraz raju
w kulturach i religiach świata.

3. Program Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju skierowany jest do uczniów klas IV – IV szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

4. Realizacja IV edycji Programu odbywa się w ciągu ośmiu miesięcy roku szkolnego, zakończenie przypada na maj 2017 roku. Na proponowany Program składają się działania na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem, zgodnie z hasłem tegorocznej edycji (punkt 2. Regulaminu).

5. Szkołę zwaną dalej Uczestnikiem zgłasza do programu dyrektor lub jednostka zarządzająca placówką szkolną. Zgłoszenie odbywa się do dnia 31 października 2016 roku, na podstawie karty zgłoszenia (Załącznik nr 2 Regulaminu). Wypełnioną kartę zgłoszenia (skan) należy przesłać na adres:
obliczadialogu[a]idmjp2.pl lub faksem: 12 619 87 87
Formularz można również dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków

Równocześnie dyrektor zgłoszonej placówki oświatowej powołuje nauczycieli/koordynatorów (min. 1, max. 5). Nauczyciele – koordynatorzy organizują grupę/grupy zadaniowe (nie mniej niż jedną, nie więcej niż pięć liczące od 8 do 20 uczniów każda). W przesłanej karcie zgłoszenia należy m. in. podać proponowany adres strony: proponowananazwa.obliczadialogu.pl, a w przypadku powołania kilku grup projektowych proponowane nazwy dla każdej grupy. (Załącznik nr 1 Regulaminu).